Register, upload AVATAR, save SCORES, meet FRIENDS!

Please enter a valid license key for MyArcadeBlog Pro to be able to show games!

Gjuhë dhe letërsi – Pjesa e gjashtë
Ky është një kuiz nga Gjuha dhe Letërsia shqipe dhe e huaj. Kjo është pjesa e gjashtë e këtij kuizi dhe përmban 10 pyetje ku secila pyetje ka 4 opcione ku vetëm njëri opcion është i saktë. Pra testoni veten se sa dini rreth gjuhës dhe letërsisë shqipe dhe të huaj. This is a quiz from Albanian Language and Literature and foreign. This is the sixth part of this quiz contains 10 questions and each question has four options with only one option is correct. So test yourself how much you know about the Albanian language and literature and foreign.

Instructions

Përgjigjuni në pyetjet që shfaqen. Answer the questions that appear.

StatisticsTags

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Game Categories

Comments are closed.

ShweGames is proudly brought to you by ShweRooms.com